THỂ LOẠI:
One Shot
1,613 truyện
Last updated: 18/04/2024
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Những truyện ngắn, thường là 1 chapter
';