THỂ LOẠI:
Tragedy
754 truyện
Last updated: 17/04/2024
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn
';