THỂ LOẠI:
Webtoon
1,135 truyện
Last updated: 20/04/2024
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường
';