THỂ LOẠI:
School Life
4,656 truyện
Last updated: 17/04/2024
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Trong thể loại này, ngữ cảnh diễn biến câu chuyện chủ yếu ở trường học
';